Swedish Welcome – hjälper regioner, kommuner och destinationer att bidra till Agenda 2030

Turismens unicitet att vara en exportindustri som är både jobbintensiv och omöjlig att utlokalisera gör den speciellt intressant för långsiktig utveckling. Som en ofta fragmenterad bransch och till stor del verksam på landsbygden är den särskilt lämpad för samarbeten och det erfarenhetsutbyte som Swedish Welcome bidrar till. Metoden är en katalysator för samarbeten som bidrar till Agenda 2030 och då inte minst till mål 17 som bland annat just fokuserar på effektiva partnerskap som gör skillnad.

 

Du som jobbar med utveckling av en hållbar besöksnäring erhåller:

  • Kvalitetssäkrade produkter med högre hållbarhetsprestanda och medvetna företagare.
  • Ett verktyg för att mäta och följa upp effektmål av företagens samlade arbete i kvalitet och hållbarhet.
  • Indikation på vilka utbildnings- och informationsinsatser som krävs för att stärka en hållbar besöksnäring.
  • Statistik som lyfter turismens nytta och utveckling i mer än ”antal gästnätter”.

Möjligheten att mäta och följa upp effektmål av företagens samlade arbete i en region eller på en destination är av stort värde för att visa på verkligt mätbar och hållbar förändring som gör reell skillnad. Möjligheten att beskriva turismens nytta och utveckling med fler och mer kvalitativa variabler än bara ”antal gästnätter” ger bra underlag för styrning men också möjligheten att sätta tydliga kvalitets- och hållbarhetsmål i linje med Agenda 2030.

Resultatet blir kvalitetssäkrade produkter med förbättrad hållbarhetsprestanda samtidigt som medvetna företagare inspireras till hållbara samarbeten sinsemellan och med offentlig sektor, ja kort och gott en hållbar besöksnäring på väg att uppfylla Agenda 2030.

Vill du veta mer? Kontakta Swedish Welcomes styrelse för mer information om hur din region, kommun eller destination kan jobba med metoden för en stärkt hållbar besöksnäring. Här hittar du också kontaktpersoner till de regioner som redan är medlemmar i föreningen Swedish Welcome.

”Genom att Swedish Welcome har en helhetssyn på genomlysningen av varje enskild verksamhet – från bokning och kundbemötande till avfallshantering skapas ett bra underlag för de coachande samtal som genomförs med de företagare och verksamhetsledare som deltar. Metoden blir lätt en katalysator för samarbeten och möjliggör för destinationer att sätta tydliga kvalitets- och hållbarhetsmål i linje med Agenda 2030”.

Helene Berg, VD Smålands Turism