Navigera mot hållbarhet på din destination

Swedish Welcome har som målsättning att skapa medvetna aktörer som aktivt jobbar med att utveckla sina verksamheter och erbjudanden utifrån mottot ”bättre gästupplevelser och hållbar utveckling”. Genom att i din region, kommun eller destination skapa en samsyn och gemensamt språk kring dessa frågor stärker ni möjligheten till ett effektivt samarbete som bidrar till Agenda 2030.

 

Du som jobbar med utveckling av hållbar besöksnäring får:

  • Kvalitetssäkrade produkter med hög hållbarhetsprestanda och medvetna företagare
  • Ett verktyg för att mäta och följa upp effektmål av företagens samlade arbete i kvalitet och hållbarhet
  • Indikation på vilka utbildnings- och informationsinsatser som krävs för att stärka en hållbar besöksnäring
  • Statistik som lyfter turismens nytta och utveckling i mer än ”antal gästnätter”

Möjligheten att mäta och följa upp effektmål av företagens samlade arbete i en region eller på en destination är av stort värde för att visa på verkligt mätbar och hållbar förändring som gör reell skillnad. Möjligheten att beskriva turismens nytta och utveckling med fler och mer kvalitativa variabler än bara ”antal gästnätter” ger bra underlag för styrning men också möjligheten att sätta tydliga kvalitets- och hållbarhetsmål i linje med Agenda 2030.

Resultatet blir kvalitetssäkrade produkter med förbättrad hållbarhetsprestanda samtidigt som medvetna företagare inspireras till hållbara samarbeten sinsemellan och med offentlig sektor, ja kort och gott en hållbar besöksnäring på väg att uppfylla Agenda 2030.

Verktyg vid hållbar destinations- och platsutveckling

I arbetet med med hållbar destinations- och platsutveckling ger kriterierna i GSTC en bra vägledning med konkreta checklistor. Swedish Welcome kan här vara ett viktigt kompletterande verktyg för destinationerna då metoden ger besöksnäringsföretagen ett distinkt, konkret material att utgå ifrån i arbetet med hållbarhet i sina respektive verksamheter.

Kriterierna inom GSTC har ett starkt fokus på samarbete och att få med aktörerna i en hållbar utveckling, men även kring kunskapsöverföring. Swedish Welcome har sin grund i vetenskapligt synsätt på hållbarhet, synkroniserat till Agenda 2030 och är en modell där auktoriserade rådgivare på plats genomlyser de enskilda verksamheterna, vilket gör metoden till ett bra verktyg för en hållbar utveckling av verksamheterna på destinationen.

Swedish Welcome utgår från gästperspektivet i rådgivningen och verksamheterna får därmed en objektiv återkoppling kring gästresan och förslag på åtgärder, vilket ligger i linje med GSTC:s kriterierna kring uppföljning och åtgärder utifrån gästernas återkoppling.

Och slutligen, i GSTC lyfts krav på att mäta och följa upp hållbarhetsfaktorer där destinationen i samarbete med Swedish Welcome kan identifiera sina behov kring uppföljning av turismaktörernas utveckling och koppla samman med målen i Agenda 2030.

 

Metoden blir lätt en katalysator för samarbeten och möjliggör för destinationer att sätta tydliga kvalitets- och hållbarhetsmål i linje med Agenda 2030.

Helene Berg, VD Smålands Turism

Vill du veta mer? Kontakta Swedish Welcomes styrelse för mer information om hur din region, kommun eller destination kan jobba med metoden för en stärkt hållbar besöksnäring. Här hittar du också kontaktpersoner till de regioner som redan är medlemmar i föreningen Swedish Welcome.