Swedish Welcome – en väg till full hållbarhet!

Swedish Welcome är utvecklat på vetenskaplig grund och synsättet på hållbarhet utifrån förklaringsmodellen från Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Modellen tillhandahåller ett antal enkla riktlinjer för att kunna utveckla verksamheter och samtidigt hålla oss inom ramarna för de grundläggande hållbarhetsprinciperna. Hållbarhetsprinciperna är i sin enkelhet väldigt konkreta:

 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk…

  • … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
  • … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
  • … undanträngning med fysiska metoder

Och det finns inga strukturella hinder för människors …

  • … hälsa
  • … inflytande
  • … kompetens
  • … opartiskhet
  • … mening

Företag, verksamheter och regioner som är del av Swedish Welcome utvecklas med andra ord inom ramen för ett system med tydlig helhetssyn på hållbarhet som är väl förankrad i forskning. Vi kan med gott självförtroende berätta vad vi gör och inspirera andra. Kraftfulla verktyg som de Globala Målen, Sveriges Miljömål samt nationella och internationella klimatåtaganden blir då kanaler för att föra ut resultaten av vårt arbete.

Genom att fler av besöksnäringens aktörer utvecklas mot de Globala Målen stärker vi bilden av Sverige som ett land med justa grundvärderingar, en oförstörd natur som vi värnar om och ett tryggt samhälle för alla.

 

Swedish Welcome har stark övergripande förankring till de Globala Målen inom följande fyra delmål:

 8.9 – Främja gynnsam och hållbar turism. Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.


12.B – Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism. Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

12.8 – Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

17.17 – Uppmuntra effektiva partnerskap. Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Det som gör Swedish Welcome unikt är dess grund i en systemsyn på hållbarhet. Vi kan därför visa att metoden direkt eller indirekt bidrar till de Globala Målens alla 17 delmål. Detta ger dig som företagare och verksamhetsledare en trygg bas att stå på och tillsammans bidrar vi till Sveriges ambition att bibehålla ledningen globalt i arbetet att integrera dessa mål på alla nivåer i samhället.