Löften till gäst

Vi menar att gästen är i fokus. Inte bara i ord utan också i handling. Det är Swedish Welcomes röda tråd. Genom att välja Swedish Welcome-certifierat kan du göra trygga val. Val att besöka dem som också valt. Turismverksamheter som sätter gästen i fokus och vill bidra till en hållbar utveckling.

Medlemmarna i Swedish Welcome åtar sig att medverka till att uppfylla följande gemensamma vision, kärnvärden och åtaganden.

Vår vision

Sverige är ett världsledande besöksland, fyllt av Swedish Welcome-upplevelser som både gör gästerna nöjda och bidrar till ett hållbart samhälle.

Våra kärnvärden

Välkomnande – Vi gläds åt att ta väl hand om våra gäster och att aktivt informera om vår destination.

Respekt – Vi visar respekt för våra medmänniskor, natur, kultur och traditioner.

Öppenhet – Vi delar med oss av våra utmaningar, framgångar och resultat.

Ärlighet – Vi levererar det vi lovar.

Våra 10 åtaganden

1. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra upplevelsen för våra gäster.
2. Vi informerar tydligt om vår tillgänglighet för personer med särskilda behov.
3. Vi erbjuder en trygg och säker miljö för våra gäster och våra medarbetare.
4. Vi utbildar och involverar våra medarbetare så att vi tillsammans har kompetens och drivkraft att nå vår vision, våra kärnvärden och våra åtaganden.
5. Vi följer lagar och förordningar.
6. Vi bidrar till inkomstmöjligheter och social service på destinationen på ett sätt som gynnar befolkningen, naturen, vår kultur och våra traditioner.
7. Vi sparar på energi och byter från fossil till förnybar sådan och gör oss oberoende av de metaller som är ovanliga i naturen (som t.ex. bly, kadmium, kvicksilver, koppar, silver m fl.).
8. Vi är effektiva i användningen av kemikalier och byter från de som naturen inte kan hantera och som negativt påverkar våra egna hormonella system och växt- och djurlivet, till miljömärkta, biologiskt nedbrytbara alternativ.
9. Vi använder resurser från, och bidrar till, välskött natur och hav så att vi inte överexploaterar och utarmar planetens biologiska mångfald.
10. Vi driver vår verksamhet så att vi bidrar till både det lokala och globala samhällets utveckling och inte till att vi kortsiktigt ökar vårt välstånd på bekostnad av livskvaliteten för dem som lever i utvecklingsländer.